دکتر اسفندیاری

به آکادمی شیمی دکتر اسفندیاری خوش آمدید.

مدرس رتبه های تک رقمی و دو رقمی 

دکتری شیمی 

عضو هیئت علمی دانشگاه

مدرس کنکور شیمی

نمونه تدریس
اعداد کوانتومی و آرایش الکترونی